วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

การตอบสนองของพืช


การศึกษา ในความหมายทั่วไปอย่างกว้างที่สุด เป็นวิธีการซึ่งส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดำรงอยู่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง[1] โดยทั่วไป การศึกษาเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาต่อวิธีที่คน ๆ หนึ่งคิด รู้สึกหรือกระทำ ในความหมายเทคนิคอย่างแคบ การศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการซึ่งสังคมส่งผ่านความรู้ ทักษะ จารีตประเพณีและค่านิยมที่สั่งสมมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง นั่นคือ การสอนในสถานศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที 
(อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นางสาวปณัฐฎา รุ่งเรือง
ค.บ.ชีววิทยา หมู่ 1
รหัส น.ศ. 554152002
คติ ก้าวแรกอาจผิดไป ก้าวใหม่จงมั่นคง
วันเกิด 29 /12/36
สีที่ชอบ ฟ้า น้ำตาล
อาหารที่ชอบ ข้าวผัด กะเพาะ
จบจาก โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี 41190
MY IDOL ตูน Bodyslam